پیشینه پژوهش و مبانی نظری افسردگی در دوران حاملگی | porseshneshan

این درمان برای کسانی که نمیتوانند دارو مصرف کنند یا در برابر مصرف دارو مقاومت دارند نیز به کار برده میشود. همکاران ما در موسسه ایران تحقیق فایل ورد مبانی نظری افسردگی را به صورت کامل آماده سازی نموده و برای دانلود در اختیار شما قرار دادهاند. مشخصه اختلالات خلقی، آشفتگی در خواب است و در افراد افسرده ممکن است به صورت پرخوابی یا بیخوابی نمایان شود. در این فایل ورود علاوه بر توضیخ متغیرهای مورد بحث، منابع کامل نیز برای استفاده پژوهشگران وجود دارد و میتواند نیاز شما به مبانی نظری این متغیر را به صورت کامل پوشش دهد.

درمان شناختی از شیوههای رفتار درمانی نظیر افزایش فعالیت (تقویت کردن فرد افسرده برای شرکت کردن در فعالیتهای بیشتر)، واگذاری تکلیف درجهبندی شده ( تقویت کردن فرد افسرده برای برداشتن گام کوچک در هر بار، و به تدریج مشکلتر کردن این گامها)، و آموزش مهارتهای اجتماعی مغایر با نشانههای افسردگی، استفاده میکند. بک مدعی است که شیوههای روانکاوی کلاسیک بیرهنمود، نظیر تداعی آزاد، باعث میشوند که افراد افسرده در «منجلاب تفکر منفیشان غرق شوند». مطالعات نشان میدهند که تحریک عصب واگ در بیماران صرعی باعث بهبود خلقشان میگردد. افراد افسرده به ظاهر خالی از خشم به نظر میآیند، و این باعث میشود که انسان گمان کند خشم آنها در درونشان مهار شده است. کاهش سروتونین مهاری، افزایش فعالیت نوراپینفرین، استیل کولین یا هورمون کورتیکوتروپین یا کاهش مهار پسخوراندی از هیپوکامپ. افزایش HPA شاه علامت پاسخ استرس بوده و یکی از روشنترین شواهدی است که ارتباط بین افسردگی و بیولوژی استرس را نشان میدهد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی

استفاده از دارودرمانی احتمال بهبود بیمار را ظرف یک ماه آینده دو برابر میکند، ظهور اثرات درمانی تمامی داروهای ضد افسردگی بین 3-4 هفته طول مبانی نظری افسردگی میکشد. از سه گرایش روانپویشی که به نظریه افسردگی تمایل دارند که بر خشم متوجهی خودشده تأکید میکند، میکوشند بیمار را از خشم گمراه شده و تعارضهای اولیهای که موجب آن بودهاند آگاه کنند. الف- پنج تا (یا بیشتر) از علائم زیر در یک دوره دو هفتهای وجود داشتهاند و نشان دهنده تغییر از سطح عملکرد قبلی هستند؛ حداقل یکی از علائم یا به صورت (1) خلق افسرده یا (2) از دست دادن علاقه و احساس لذت است. خویشاوندان درجه یک بیماران افسرده یک قطبی، بین دو تا پنج برابر بیشتر از افراد جامعه بهنجار در معرض خطر افسردگی قرار دارند (کلر، بردسلی، دورر، لاووری، ساموئلسون، و کلرمن، 1986؛ به نقل از روزنهان و سلیگمن، ترجمه سیدمحمدی: 1389). درحالی که شواهد حاکی از آن هستند که افسردگی دو قطبی میتواند قویاً ارثی باشد، ولی افسردگی یک قطبی فقط به صورت ضعیف ارثی است.

مبانی نظری افسردگی

در عین حال برخی رویدادهای زندگی و همراه با آن، آمادگی و گرایش به منفی اندیشی نیز احتمال گرفتار آمدن به این اختلال را افزایش می دهد. از نظر بیبرینگ، ترکیب اهدافی که قویاً با ارزش انگاشته میشوند، با آگاهی عمیق من از درماندگی و ناتوانیاش در رسیدن به این اهداف، مکانیزم افسردگی است. اگر چه تخمین حاصل از این داده ها دامنة وسیعی را در بر می گیرد ، اما به هر حال افسردگی در کودکان و نوجوانان یک معضل بهداشت روانی مهم است که در حال گسترش و شیوع است . حدود چهارصد سال پیش از میلاد، بقراط اصطلاح مانی و ملانکولی را برای توصیف اختلالات روانی به کار برد.

یکی از عواملی که بر سلامت روانی تأثیر می گذارد ، بستری شدن در بیمارستان می باشد که به علت تغییر در الگوی معمول زندگی واکنش های گوناگونی را به دنبال دارد . افراد بهنجار و افسرده نسبت به از دست دادن فردی که دوست دارند دو واکنش کاملا متفاوت نشان میدهند. از زمان فروید، نظریهپردازان روانپویشی بر تیپ شخصیتی تأکید کردهاند که افراد را به ویژه نسبت به افسردگی آسیبپذیر میسازد: فرد افسرده برای عزت نفس خود بیش از حد به دیگران وابسته است. دنیا به نظر فردی که عزادار است پوچ به نظر میرسد، ولی عزت نفسش تهدید نمیشود. ثالثاً درمانهای بدنی، به ویژه داروهای ضد افسردگی سه حلقهای و بازدارندههای منوآمینواکسیداز و شوک برقی تشنجآور، افسردگی را به طور مؤثری درمان میکنند. از سویی هر زمان که بحث استفاده از دارو برای درمان افسردگی به میان میآید به طور موازی در مورد تأثیرات جانبی این داروها و اثری که بر بیماران دارد نیز صحبت میشود، از جمله خودکشی، و اثر متفاوت آن بر اضطراب همزمان، درد، زمان شروع خواب، و ساختار خواب، احتمال اثرات نامطلوب قطع دارو.